ปรัชญาโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน ปรัชญาโรงเรียน สัญลักษณ์โรงเรียน บุคลากร แผนภูมิการบริหารงาน

ปรัชญาของโรงเรียน

"ความรู้  คู่  คุณธรรม"

หลักสูตรของโรงเรียน

การจัดการศึกษาของโรงเรียนแบ่งออกเป็น  4  ระดับ ได้แก่

                1. ระดับก่อนประถมศึกษา  ได้จัดการศึกษาตามแนวการจัดหลักสูตรก่อนประถมศึกษา  พ.ศ. 2540  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเป็นหลัก    ซึ่งแยกออกเป็นการเคลื่อนไหว   และกิจกรรมเข้าจังหวะ  กิจกรรมในวงกลม  กิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรรมตามมุม  กิจกรรมสร้างสรรค์ และเกมการศึกษา มีห้องเรียนทั้งหมด  9  ห้องเรียน  แยกเป็นชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึงอนุบาลปีที่  3  ชั้นละ3  ห้องเรียน  จัดการประเมินผลจากพัฒนาการของนักเรียนทั้ง  4  ด้าน

                2. ระดับประถมศึกษา  ใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของกระทรวงศึกษาธิการ  จัดเป็น  5  กลุ่มประสบการณ์  กลุ่มประสบการณ์พิเศษ เลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  มีห้องเรียนทั้งหมด  18  ห้องเรียน  แยกเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ชั้นละ 3 ห้องเรียน  จัดการประเมินผลจากการผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  ของทุกกลุ่มประสบการณ์  จากเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80

                3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาพุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 )  ของกระทรวงศึกษาธิการ  มีห้องเรียนทั้งหมด 12 ห้องเรียน  แยกเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  ชั้นละ 4  ห้องเรียน   จัดการประเมินผลจากการผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกลุ่มวิชา  จากเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80

                4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช    2524  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  ของกระทรวงศึกษาธิการ  แบ่งแผนการเรียนเป็น  2  แผน  คือ  แผนวิทย์ – คณิต  และแผนศิลป์ – คำนวณ  มีห้องเรียนทั้งหมด  6  ห้องเรียน  แยกเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ชั้นละ  2  ห้องเรียน  จัดการประเมินผลการผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของทุกกลุ่มวิชา  จากเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ  80

  

แนวทางในอนาคต

                จุดเด่น  (จุดแข็ง)  จากสภาพแวดล้อมภายใน

1.       นักเรียนเป็นสตรีล้วน  สามารถให้การอบรมอย่างเฉพาะเจาะจง  มีการติดตามดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด

2.       เน้นกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กับวิชาการอย่างสมดุล

3.       มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดดุจครอบครัว  ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร

4.       มีสถานที่และบริเวณโรงเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

5.       มีการบริการด้านโภชนาการน้ำดื่ม  น้ำใช้  ได้มาตรฐาน

6.       การบริหาร  และการทำงานด้านธุรการการเงิน  มีระบบ  ระเบียบเที่ยงตรง

7.       มีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน  และพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรครูตลอดปีการศึกษา

 

     จุดอ่อน    จากสภาพแวดล้อมภายใน

1.       ครูจัดประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการเรียนการสอน  ที่ใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางยังไม่เป็นที่แพร่หลาย

2.       การแสดงออกด้านกิริยามารยาทอันดีงามแบบไทยลดน้อยลง

3.       อาคารเรียนเก่าชำรุด  และประสิทธิภาพในการใช้สอยไม่เต็มที่

4.       ระบบโครงสร้างเชิงปฏิบัติยังไม่ชัดเจน  และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจการภายในโรงเรียนยังมีน้อย

                        โอกาส  จากสภาพแวดล้อมภายนอก

1.       บุคลากรในชุมชน  คือผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า  และชุมชน  มีความเข้าใจ และพร้อมที่จะให้การส่งเสริม และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสนับสนุนเกี่ยวกับกิจการภายในโรงเรียน ในรูปของวิทยาทาน/ทุนทรัพย์

2.       หน่วยงานของรัฐและเอกชน  ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม  และสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ และความสามารถด้านกีฬา

3.       หน่วยงานของรัฐและเอกชน  ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม และสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มโรงเรียน

 

                        อุปสรรค  จากสิ่งแวดล้อมภายนอก

1.    ผู้ปกครองบางส่วนมักผลักภาระด้านการเรียนของนักเรียนให้ทางโรงเรียนรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว

2.       โรงเรียนไม่สามารถขยายพื้นที่ได้อีก  เนื่องจากบริเวณรอบนอกติดสถานที่สาธารณะ  เช่น  โรงเรียน  วัด  และสุสาน

 

ทิศทางการพัฒนา

1.       มุ่งส่งเสริมนักเรียนทุกระดับ  เป็นต้นด้านวิชาการ  และการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนเป็นพิเศษ  จนสามารถพูดสื่อสารเป็นภาษาที่  สองได้

2.       มุ่งอบรมปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  มีกิริยามารยาทงดงาม  กล้าแสดงออก  และรู้จักทำคุณประโยชน์แก่สังคม

3.       จัดสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบขึ้นใหม่ให้มีอย่างเพียงพอ  และพัฒนาสื่ออุปกรณ์ให้เหมาะสม  ทันสมัย

4.       พัฒนาระบบโครงสร้างให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน  และส่งเสริมบุคลากร ให้มีคุณภาพจนเป็นผู้นำทางด้านการศึกษา

นโยบายของโรงเรียน

1.       มุ่งอบรมนักเรียนให้เป็นสตรีที่สมบูรณ์แบบในทุกด้าน  โดยใช้เหตุผลพัฒนาสติปัญญา ใช้เมตตาธรรมเสริมสร้างลักษณะนิสัย  ใช้ศาสนาอบรมจิตใจให้ยึดมั่นในคุณธรรม

2.       ปลูกฝังความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  ให้รู้จักคุณค่าและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ

3.       มุ่งส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม  มีความรู้เป็นเลิศทางวิชาการ  คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถประกอบอาชีพตามสมควรเหมาะสมกับวัย  เพื่อพัฒนาตนในชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

4.       ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้มีเป้าหมาย  และจุดเน้นพิเศษโดยการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มประสบการณ์  และหมวดวิชาให้เหมาะสมกับความต้องการ ความสนใจและความแตกต่างของแต่ละบุคคล  เพื่อให้สอดคล้องกับชุมชนและสังคม

5.       มุ่งส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักตัดสินใจเลือกและเข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  พลานามัย  มีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  และมีความริเริ่มสร้างสรรค์ให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างดี  และเป็นพลเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริต

6.       ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีคุณภาพ  รู้จักใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่และมีความคิดที่กว้างไกล  ฉลาด  สุขุม  ในการนำวิทยาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

7.       ส่งเสริมการบริการแนะแนวทางชีวิต  การให้คำปรึกษาในทุกด้าน  เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนอย่างดี  มีทัศนคติ  และค่านิยมที่ถูกต้องสามารถครองตนได้เหมาะสมกับความเป็นกุลสตรีไทย

 

เป้าหมายของโรงเรียน

ป้าหมายด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน

1.       นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ  ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

2.       นักเรียนประถมและมัธยมมีพัฒนาการทางการศึกษาในภาพรวมสูงขึ้น  80  %  ทุกกลุ่ม/หมวดวิชาและมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษดี  นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตามความสามารถ

 

เป้าหมายด้านกิจการนักเรียน

                นักเรียนและบุคลากรทุกฝ่ายได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย  จิตใจ  และปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นผู้มีอารยธรรม  ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลธรรมอันดี  รู้จักทำคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม

 

เป้าหมายด้านอาคารสถานที่

                โรงเรียนมีอาคารสถานที่พร้อม  สื่ออุปกรณ์ทันสมัยเหมาะสม  เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน มีบริเวณสะอาด  ร่มรื่น  ปลอดภัย

 

เป้าหมายด้านการบริหารและการจัดการ

                โรงเรียนมีโครงสร้าง  ระบบการบริหาร  งานการกำกับตรวจสอบและรายงานชัดเจน  บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามความรู้ความสามารถ  ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ  ร่วมพัฒนาโรงเรียนให้เป็นผู้นำทางด้านการศึกษาของชุมชน

 

เป้าหมายด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน

1.       นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ  ตรงจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

2.       นักเรียนประถมและมัธยมมีพัฒนาการศึกษาในภาพรวมสูงขึ้น  80  %  ทุกกลุ่ม/หมวดวิชา  และมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษดี  นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตามความสามารถ

 

เป้าหมายด้านกิจการนักเรียน

                นักเรียนและบุคลากรทุกฝ่ายได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย  จิตใจ  และปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นผู้มีอารยธรรม  ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลธรรมอันดี  รู้จักทำคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม

 

เป้าหมายด้านอาคารสถานที่

                โรงเรียนมีอาคารสถานที่พร้อม  สื่ออุปกรณ์ ทันสมัยเหมาะสม  เอื้อต่อการเรียนการสอน  มีบริเวณสะอาด  ร่มรื่น  และปลอดภัย

 

เป้าหมายด้านการบริการและการจัดการ

                โรงเรียนมีโครงสร้าง  ระบบการบริหาร  งานการกำกับตรวจสอบและรายงานชัดเจน  บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามความรู้ความสามารถ  ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ  ร่วมพัฒนาโรงเรียนให้เป็นผู้นำทางด้านการศึกษาของชุมชน

 

Back Home Up Next